De meest gestelde vragen hebben wij al voor je beantwoord.

Herbestemming

Wat komt er voor de oude centrale in de plaats?

Als de centrale opgeruimd is willen we het terrein herinrichten waarbij diverse vormen van duurzame energie opwekking mogelijk zijn. Concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. De sloop heeft onze eerste prioriteit. In de loop van het najaar gaan we starten met de ontwikkeling van plannen voor herinrichting. Hierbij zullen we stakeholders uit de regio gaan betrekken.

Welke plannen heeft ENGIE voor de herinrichting van het terrein?

We hebben nog geen plannen voor de herinrichting behalve dat we denken aan allerlei vormen van duurzame energieopwekking. In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van die plannen. Ideeën zijn welkom, uiteindelijk is het ENGIE die beslist wat er met het terrein gaat gebeuren.

Kan ik meepraten over de herinrichting van het centrale terrein en zo ja, hoe?

In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting. Wat ons betreft zijn ideeën op het gebied van duurzame energieopwekking en alles wat daaraan gerelateerd is welkom. ENGIE besluit over herinrichting, wel zullen we stakeholders uit de regio Zwolle betrekken.

Bij belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen zal ENGIE actief contact zoeken met betrokkenen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. 

Wat gebeurt er met de zonnepanelen die ENGIE vlakbij de centrale heeft gebouwd?

Die blijven gewoon staan.

Waarom kan de locatie Harculo niet blijven zoals deze nu is?

De locatie is totaal zo’n 64 hectare groot en eigendom van ENGIE. Nu er geen grootschalige energieopwekking meer plaatsvindt, zal er een nieuwe invulling voor het terrein gevonden moeten worden omdat het beheer en onderhoud van het gebied en de overgebleven gebouwen anders niet haalbaar is. Mede hierdoor worden er naar verschillende invullingen van het gebied gekeken. Daarnaast is er woningnood in Zwolle en omstreken, en dit is een goede plek voor woningbouw. We streven daarbij naar toegevoegde waarde voor zoveel mogelijk belanghebbenden.

Waarom duurt het allemaal zo lang/ kan het niet sneller?

Afgelopen jaren hebben we de aandacht vooral gericht op een zorgvuldige en veilige sloop van de centrale. Nu werken we samen met gemeente en partners aan de herontwikkeling. Dat gaat in stappen. Ook nu willen we een zorgvuldig proces doorlopen en werken aan een gedragen gebiedsvisie. De gebiedsvisie schetst de richting van de ontwikkeling van een groter gebied dan alleen het ENGIE terrein (incl Prof. Feldmannweg), omdat het zo meer waarde kan krijgen voor de omgeving. De gebiedsvisie vormt de basis voor de uitwerking in stedenbouwkundige plannen en een bestemmingsplan in de latere fase. 
Daarnaast vonden binnen de gemeente gesprekken plaats over de omgevingsvisie. Dat kostte ook tijd: voor de gemeente moest eerst duidelijk zijn hoe Harculo hier een plaats in kon krijgen.

Blijft ENGIE eigenaar van de locatie?

Het is nog niet duidelijk hoe het eigendom in de toekomst wordt geregeld. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de functie (wonen/ energie/ recreatie etc.)

Wordt het gebied straks toegankelijk voor iedereen?

Zwolle ligt vlak bij de IJssel, maar er zijn niet heel veel plekken waarbij je zo dicht kunt verblijven bij en genieten van de IJssel. Het is de bedoeling dat het herontwikkelde gebied straks toegankelijk is voor iedereen en ook zicht geeft op de IJssel. Dit was onder meer een wens die door de omgeving werd uitgesproken tijdens de werksessies in 2019.

Werkt ENGIE ook aan de herontwikkeling van de Prof. Feldmannweg?

Nee, deze locatie is in handen van Floris Property Bv. Omdat het terrein van ENGIE en deze locatie zo dicht tegen elkaar aanliggen, allebei aansluiten op het landschap en verkeerssysteem van Zwolle-Zuid en beiden een nieuwe ontwikkeling gaan doormaken, wenst de gemeente hier één gezamenlijke gebiedsvisie

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente Zwolle is bevoegd gezag. Dat betekent dat de gemeenteraad de gebiedsvisie vaststelt en ook bevoegd is om in een later stadium het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen vast te stellen. Een ontwikkeling is niet mogelijk zonder een vastgesteld bestemmingsplan (dit gaat in de toekomst ‘omgevingsplan’ heten).

Welke andere partijen zijn betrokken bij de herontwikkeling?

Naast de gemeente Zwolle zijn ook provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Waterschap betrokken omdat zij goedkeuring moeten verlenen. 
Daarnaast zijn er diverse partijen betrokken die kunnen bijdragen aan een goede ontwikkeling zoals BOEi (i.v.m. de nieuwe invulling van de bestaande gebouwen), natuur- en milieuorganisaties, belangengroepen, Hogeschool Windesheim.

Studenten van Hogeschool Windesheim doen (net als vorig jaar) ook een opdracht voor ENGIE. Worden deze plannen gebruikt voor de planvorming?

Het onderzoek van de studenten is geen stedenbouwkundig plan, maar biedt ons wel inspiratie. Hun ideeën kunnen ook van toepassing zijn op andere gebieden. Wij vinden het erg waardevol om met de studenten te werken: zij staan immers voor de toekomstige generatie. Wij zijn benieuwd naar hun ideeën, frisse blik en creativiteit!

Komt er een fietspad over de dijk?

We denken er over om de fietsroute door het gebied te leggen en over de dijk een voetpad aan te leggen. De mogelijkheden hiervoor zullen nader bestudeerd worden.

Komt er een stadsstrand en een jachthaven?

In de zuidelijk haven, nabij de bestaande gebouwen, wordt gedacht aan een recreatiefunctie bijvoorbeeld in de vorm van een soort stadsstrand. Dit en ook de eventuele mogelijkheid voor een (kleine) jachthaven zal nader moeten worden bestudeerd in verband met de status van de uiterwaarden als Natura 2000-gebied.

Geeft handhaving van het TenneT-overslagstation nog belemmeringen / veiligheidsaspecten in relatie tot andere functies van het plangebied?

Het gaat hier om een schakelfunctie in het landelijke hoogspanningsnet van TenneT, niet om een transformatorstation. Er zijn wettelijke voorschriften met betrekking tot de afstand van gevoelige bestemmingen zoals wonen, tot dergelijke locaties. Uiteraard houden we daar rekening mee bij het uitwerken van de gebiedsvisie en detailplannen in de vervolgfasen.

Als de masten blijven (en dan vooral de oude portaalmasten) is er dan een optie om deze ondergronds te leggen?

Het station en de portaalmasten zijn eigendom van TenneT. Het station heeft weliswaar geen grote klant meer zoals vroeger de elektriciteitscentrale op deze locatie, echter heeft het hoogspanningsstation nog wel de functie van schakelstation in de 110 Kv ringleiding die onderdeel is van de landelijke hoogspanning infrastructuur van Tennet. TenneT heeft vooralsnog niet het voornemen om het station weg te halen of te verplaatsen. De portaalmasten zullen dan ook nog blijven staan. Het ondergronds brengen van deze hoogspanningsverbinding is namelijk een kostbare aangelegenheid.

En hoe zit het met de zendmast?

De zendmast is niet in eigendom van ENGIE en zal voorlopig blijven staan. Ook is in deze zendmast de slechtvalk gehuisvest.

BOEi

Het is al twee jaar geleden dat BOEi plannen heeft gepresenteerd voor de bestaande gebouwen, maar het lijkt alsof er daarna niets meer is gebeurd…

BOEi heeft twee jaar geleden bij bewoners in Zwolle-Zuid gevraagd wat zij van de eerste schetsen en ideeën voor de bestaande gebouwen vonden. Deze ideeën gaan met name over werken, ontspanning, en horeca nabij de zuidelijke haven. Zoals blijkt uit de toelichting van het raamwerk voor de gebiedsvisie, zijn deze ideeën overgenomen.

Wat gaat er gebeuren met de kunst in de bewaard gebleven gebouwen?

Deze kunstobjecten blijven zoveel mogelijk bewaard op de locatie.

Wat gaat Ronald Westerhuis doen op de locatie? (en wanneer?)

ENGIE en Ronald Westerhuis zijn met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor vestiging van een atelier/ werkruimte in een van de bestaande gebouwen. Hierbij is ook BOEi betrokken. Deze gesprekken lopen nog.

Wordt er in het plan nog iets gedaan zodat de plek, net als in het verleden met de hoge schoorstenen, weer een 'baken' van oriëntatie vormt in het landschap?

Dat is heel goed mogelijk. Een fysiek ruimtelijk ‘baken’ of icoon past goed bij het unieke karakter van de nieuw te ontwikkelen wijk! Dit icoon kan bijvoorbeeld refereren aan de geschiedenis waarin de oude energiecentrale van betekenis was.

Waarom is er gekozen voor de ontmoetingsplek aan de zijde richting Windesheim en niet bij de haven richting Zwolle-Zuid?

De ontmoetingsplek is gesitueerd bij de bestaande gebouwen. BOEi wil een invulling geven aan deze gebouwen waar werken, horeca en ontspanning samengaan. Dit sluit goed aan bij een recreatieve invulling van de haven aan de zuidzijde van het terrein (hier was vroeger het ‘Kristalbad’ gelegen). De activiteiten kunnen elkaar zo goed aanvullen en versterken.

Wat zijn de plannen met de zuidelijke haven, bijv. tegenover de recreatieplek bij de steiger?

Voor de zuidelijke haven wordt gedacht aan leisure functie. Er is nog geen detaillering in dit stadium, het betreft nu nog een visie op hoofdlijnen.

Kunnen er in de oude, bewaard gebleven gebouwen ook woningen gerealiseerd worden?

BOEi betrekt deze optie in haar plannen en denkt daarbij bijvoorbeeld aan woon-werk combinaties. De ideeën hiervoor zijn nog niet uitgewerkt.

Naar het voorbeeld van de High Line in New York, is het mogelijk tussen of op de bestaande gebouwen een groen park/ of groene verbinding te maken?

Dit is een inspirerend voorbeeld van groen tussen de gebouwen of groen op hoogte. Deze suggestie nemen we mee bij de volgende stappen (stedenbouwkundig plan).

Komt er ook kunst op het terrein te staan?

Er wordt een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de gebiedsvisie. Op welke manier hiermee om zal worden gegaan is nu nog niet bekend.

Wonen

Hoeveel woningen komen er op de locatie?

Een eerste vingeroefening laat zien dat er ongeveer 500 woningen kunnen komen. Hierbij gaan we uit van merendeels grondgebonden woningen (een suburbaan woonmilieu). En een verdeling tussen goedkope, middenklasse en duurder segment van 30-40-30. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen zal uit de vervolgfase blijken als er gedetailleerdere stedenbouwkundige plannen gemaakt worden.

Zijn het allemaal koopwoningen?

Nee, er zullen ook huurwoningen worden gerealiseerd. Het aantal en waar deze woningen worden gerealiseerd zal pas later aan de orde komen in de stedenbouwkundige plannen.

Is er al nagedacht over doelgroepen en aantallen woningen?

Zeker, we vinden dat Harculo een plek moet zijn voor iedereen, niet alleen de happy few. Vandaar dat we denken aan de verdeling 30% woningen in het goedkopere segment, 40% in de middenklasse en 30% hogere segment. De nieuwe wijk moet een inclusieve wijk met een gemixte samenleving worden (jong, oud, en mensen met verschillende achtergronden en behoeften).

Kan ik mij nu al inschrijven als geïnteresseerde voor een woning?

Nee, daarvoor is het nu nog te vroeg. We zijn nu nog bezig met de grove lijnen over hoe de nieuwe wijk er straks kan gaan uitzien en welke functies hier een plek krijgen.

Is er (nog) ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de gebiedsontwikkeling?

We hebben nu nog niet gekeken naar mogelijkheden voor Collectief particulier opdrachtgeverschap. We zullen die suggestie meenemen in de volgende fase bij het stedenbouwkundig plan.

Komt er ook hoogbouw? Is er ook een maximum bouwhoogte?

De nieuwe wijk zal voornamelijk bestaan uit grondgebonden woningen, maar op een paar plekken kan gestapelde bouw plaatsvinden, bijvoorbeeld om tegenwicht te geven aan de bewaard gebleven gebouwen en als referentie aan de oude centrale, of omdat op deze wijze wordt gezorgd voor afwisseling in het gebied. We zijn nog niet zo ver dat er is gesproken over een maximum bouwhoogte. Dit komt in het stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan aan de orde.

Is er ruimte voor woon arken/ duurzaam water wonen?

In dit stadium van het project ziet het ernaar uit dat woonarken in de beoogde recreatie haven of in de natuurhaven geen goede combinatie zijn. In de ene haven is rust nodig (natuur) en in de andere haven kan het door recreatie een levendige omgeving zijn waardoor de combinatie met water-wonen niet geschikt is. 
Ook juridisch lijkt het wonen op het water op deze locatie vanuit de ‘Beleidsregels grote rivieren’ vooralsnog zeer lastig.

Is er plek voor nieuwe woonconcepten zoals Tiny Houses of Kangaroo houses in de het nieuwe bestemmingplan?

Nieuwe woonconcepten zoals tiny houses (zeer compacte woningen) of Kangaroo houses (woningen waarbij meerdere generaties samen kunnen wonen) zijn wellicht mogelijk. In dit stadium (gebiedsvisie) is dit nog niet uitgewerkt. Ideeën kunnen in de volgende fase, bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan worden meegenomen.

Wanneer kan ik hier gaan wonen?

Dat kan pas over enkele jaren. We hopen dat de gebiedsvisie in begin 2021 kan worden vastgesteld. Daarna zullen stedenbouwkundige plannen gemaakt moeten worden én goedgekeurd, dat neemt minimaal een jaar in beslag. Vervolgens zal een bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) opgesteld moeten worden. Ook dat vraagt minimaal een jaar. Omdat deze processen elkaar opvolgen, is de verwachting dat op zijn vroegst (als alles mee zit) in de loop van 2023 het bestemmingsplan klaar kan zijn. Daarna kan tot realisatie overgegaan worden. Een voorzichtige positieve inschatting is dan dat er over circa 5 jaar gewoond kan worden.

Kunnen de woningen ook meer groene gevels krijgen i.v.m. extra koeling?

Groene gevels is inderdaad een manier die bij kan dragen aan koeling van de wijk (klimaatadaptatie). Dit zal verder worden onderzocht voor deze wijk.

Natuur

Welk effect hebben de plannen op de omliggende natuur?

Als eerste zal door ecologen onderzocht worden wat de huidige natuurwaarden zijn in de havens en het weidegrasland (uiterwaarden). Daarna wordt beoordeeld welke effecten de plannen kunnen hebben op het Natura 2000-gebied. Samen met lokale milieuorganisaties, gemeente en provincie zal besproken worden hoe de natuurwaarden in het gebied versterkt kunnen worden.

Hoe wordt de prachtige natuur in stand gehouden? / Hoe kan de kwaliteit van natuur verbeteren, terwijl je wonen en verkeer toevoegt?

In de gebiedsvisie voor de te ontwikkelen wijk streven we naar een goede balans tussen de verschillende functies (natuur(-beleving), recreatie, wonen, werken, ontspanning etc.) De huidige invulling van het terrein kenmerkt zich met name door grasland waar koeien grazen. In nader onderzoek (3e-4e kwartaal 2020) wordt bepaald wat de huidige natuurwaarde is van de locatie en ook voor verkeer zal nader onderzoek plaatsvinden. Vanuit deze referentiewaarden kan bepaald worden wat nodig is om de natuurwaarde te kunnen behouden en verder te kunnen versterken. In de gebiedsvisie komt natuur-inclusief bouwen, versterking van de biodiversiteit, nieuwe natuur zowel buitendijks als binnendijks aan de orde.

Heeft het Natura 2000 gebied invloed op het type woning dat er gebouwd gaat worden (energie neutraal)?

Nee, er is geen relatie tussen Natura 2000 en energieneutraliteit of klimaatadaptatie. Natura 2000 gaat alleen over de kwaliteit van de specifiek aangewezen natuurgebieden.

Heeft ENGIE aandacht voor biodiversiteit?

Ja, versterking van de biodiversiteit heeft onze aandacht. Er moeten nog onderzoeken plaatsvinden naar de huidige natuurwaarden in de havens en de uiterwaarden, maar het raamwerk van de gebiedsvisie voorziet wel in het verder ontwikkelen van de natuurwaarden en versterken van de biodiversiteit. Met name in de havens, in de uiterwaarden en rondom de dijk zien we kansen. Maar ook in de overige delen van het gebied, bijvoorbeeld met natuur-inclusief bouwen en groene buitenruimte. We zoeken hierbij actief samenwerking met lokale natuurorganisaties.

Vroeger zaten er slechtvalken bij de centrale, zijn die er nog en hoe gaat dat straks?

In verband met de sloop van de centrale hebben de slechtvalken een nieuw onderkomen gekregen in de zendmast naast de toegangsweg. Daar hebben ze de afgelopen jaren ook gebroed. Het is de bedoeling dat ze daar blijven.

Er grazen al jaren koeien in de uiterwaarden, blijft dat zo?

In de eerste plaats willen we de natuurwaarden versterken en onderzoeken of het ook op een of andere manier meer toegankelijk gemaakt kan worden voor kleinschalige recreatie (wandelen, struinpad, natuureducatie). Het is mogelijk dat daar geen grazende koeien meer bij passen.

Zorgt de recreatie niet voor verstoring van de natuurwaarden?

De insteekhavens zijn nu niet als natuur ingericht, dus we zien allereerst kansen hier de natuurwaarden verder te ontwikkelen. Door ecologen zal daarbij onderzocht worden wat de huidige natuurwaarden zijn en wat de effecten van de voorgenomen activiteiten zijn. De provincie zal nieuwe activiteiten alleen kunnen toestaan als die geen ‘significant negatieve effecten’ hebben op de natuurwaarden van het gebied.

Is het wel veilig om zo dicht aan de IJssel te wonen? Denk aan hoog water ed.

De woningen zullen uitsluitend binnendijks gebouwd worden. Daarmee is er dus geen wezenlijk verschil met de rest van Zwolle-Zuid.

Wordt er rekening gehouden met toekomstige dijkversterkingen?

We spreken met Rijkswaterstaat en met het Waterschap over de gebiedsvisie en over het hoogwaterbeschermingsprogramma. Op de locatie zijn geen grote dijkversterkingen nodig. Uiteraard wordt met werkzaamheden (bijvoorbeeld nieuwe dijkbekleding) rekening gehouden in de uitwerking.

In het raamwerk worden fiets- en wandelpaden voorgesteld. Is het mogelijk om het voetpad naast het fietspad op de dijk te situeren?

We proberen de fiets- en wandelpaden zo te ontwerpen dat wandelaars en fietsers zo min mogelijk last van elkaar ervaren. De exacte situering op of onder langs de dijk zal in overleg met het Waterschap plaatsvinden.

Is er sprake van grondvervuiling van het terrein van Harculo? En hoe is dat rond de visvijver aan de Prof. Feldmannweg?

Voorafgaand aan de sloop zijn de bodemverontreinigingen op het terrein door een adviesbureau in beeld gebracht. Hierbij zijn onder meer alle terreindelen onderzocht waar, vanuit de activiteiten die daar in het verleden hebben plaatsgevonden, het mogelijk was dat daar een bodemverontreiniging is ontstaan. Alle bodemverontreinigingen zijn in afstemming met de gemeente en de provincie tijdens de sloop gesaneerd. Ons is geen informatie bekend over een bodemverontreiniging bij de visvijver of activiteiten die daar in het verleden een verontreiniging zouden hebben kunnen veroorzaken.

Stikstof

Kan ENGIE deze plannen wel realiseren nu er zoveel onduidelijkheid is over de stikstof? / Staat het stikstofdossier de herontwikkeling van Harculo niet in de weg?

Het stikstofdossier is best lastig, ook voor deze locatie. Momenteel maken we een inschatting hoeveel stikstofuitstoot de nieuwe functies maximaal kunnen veroorzaken. Daarna zal beoordeeld worden of dit een negatieve impact kan hebben op het Natura 2000-gebied. We weten al wel dat ten opzichte van de elektriciteitscentrale de stikstofuitstoot in de toekomst veel lager zal zijn. We zullen moeten verkennen of in het bouwproces mogelijkheden zijn om met beperkte stikstof-uitstoot de wijk te realiseren. In de nieuwe wijk willen we de nieuwe woningen gasloos verwarmen, dat draagt ook aanzienlijk bij aan een beperkte uitstoot van stikstof in de nieuwe situatie.

Energie

Welke vormen van duurzame energieproductie worden gerealiseerd op Harculo?

Je kunt in elk geval denken aan energie uit zonnepanelen. Dat kan op het dak, op maaiveld, boven carports etc, maar ook energieleverende geveldelen zijn mogelijk. We kijken ook naar innovaties op dit gebied. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook duurzame oplossingen met warmte uit de bodem, WKO’s met of warmte uit de IJssel worden toegepast.

Op welke manier krijgt duurzame energie een plek?

Het is onze ambitie om niet alleen een duurzame wijk te creëren, maar met duurzame energie of opslag daarvan ook iets te betekenen voor de aangrenzende wijk van Zwolle Zuid. De duurzame energie zal met name gesitueerd worden nabij het schakelstation van TenneT.

Ik vind de zonnepanelen erg lelijk. Waarom zouden er zonnepanelen moeten komen?

Zonnepanelen dragen bij aan duurzame energieopwekking. Verduurzaming van onze energie is een belangrijk element om ook in de toekomst een groene en leefbare omgeving te kunnen hebben. Dit past ook in de ambities van de gemeente Zwolle. Afhankelijk van waar zonnepanelen geplaatst worden kan wel gedacht worden aan landschappelijke inpassing zodat de panelen minder verstorend in het landschap aanwezig zijn.

Komen er windturbines op de locatie Harculo?

Windturbines zijn aan veel eisen gebonden en draagvlak is belangrijk. De locatie Harculo ligt zeer nabij de woonwijk Zwolle-Zuid en in combinatie met de te realiseren woningbouw ligt het vooralsnog niet erg voor de hand om grote windturbines te plaatsen.

Wordt de nieuwe wijk straks energieneutraal?

Energie en duurzaamheid zijn belangrijke vertrekpunten bij de ontwikkeling van de plannen en het is de ambitie van ENGIE om een energieneutraal gebied te ontwikkelen. Hoe dat precies wordt ingevuld is onderdeel van de verdere uitwerking in de komende jaren.

ENGIE is toch een energieproducent, waarom kiest ze hier dan voor een nieuwe wijk?

In de Energietransitie schakelen we over van grootschalige centrale productie naar kleinschaligere decentrale productie afgestemd op de lokale vraag. Aangezien er mogelijk alleen een lokale vraag vanuit de bestaande woningen in Zwolle-Zuid is en het geen aantrekkelijke plek is om industrie aan te trekken, zal de energieopgave klein blijven. Daarom is er maar een beperkte ruimte nodig voor het energievraagstuk. Aangezien het wel een interessante plek is voor woningbouw kunnen we het energievraagstuk hier op afstemmen en de energie bijvoorbeeld opwekken met geïntegreerde zonne-energie-oplossingen en warmte uit de bodem of de IJssel winnen.

Waarom doet ENGIE dit zelf en verkoopt ze niet het gebied aan een ontwikkelaar?

ENGIE heeft als energiebedrijf en eigenaar een duidelijke visie op het belang van duurzame gebiedsontwikkeling, daarom willen we zelf betrokken zijn en invulling geven aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Dat doen we niet alleen; we zoeken samenwerking met ontwikkel-partijen om het project te realiseren. Voor de duurzame energievoorziening van de wijk willen we zelf een actieve rol houden, zo blijven we ook in de toekomst aanwezig en verbonden met dit gebied.

Verkeer

Hoe wordt de nieuwe wijk ontsloten? Is de IJsselcentraleweg wel voldoende berekend op een toename van verkeer?

Er zal een verkeersonderzoek gedaan worden om vast te stellen of het wegennet in Zwolle-Zuid de vervoersbewegingen kan opvangen. Zo niet, dan bekijken we of en hoe dit opgelost kan worden bijvoorbeeld met aanpassingen in het wegennet. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de herontwikkeling van de locatie. Tevens wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid. In de vervolgstappen zal beoordeeld worden of er eventueel knelpunten zijn die fysiek aangepakt moeten worden of dat er andere aanpassingen in de planvorming nodig zijn.

Komen er ook openbaar vervoer in/ naar de nieuwe wijk?

Dat is wel de bedoeling, openbaar vervoer draagt bij aan een goede ontsluiting en bereikbaarheid en ook aan het auto-luw maken van de wijk. Hier moet echter nog worden verkend wat de mogelijkheden zijn.

Hoe wordt de toevoer van verkeer gereguleerd? Met name te denken aan de routes langs de school en voetbalvereniging SVI?

Er zal een verkeersonderzoek gedaan worden. Hierin wordt onderzocht of het wegennet in Zwolle-Zuid de vervoersbewegingen kan opvangen en wordt gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid. Hierbij zal uiteraard ook gekeken worden naar de routes langs de basisscholen en voetbalvereniging SVI.

Future City Harculo

Proces

Ik wil graag een persoonlijk gesprek, kan dat?

Wij zullen zoveel mogelijk proberen uw (persoonlijke) vragen te beantwoorden. U kunt ons een email sturen (harculo@engie.com) met uw contactgegevens en uw vraag, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Wat gaat er nu verder gebeuren? Hoe ziet het proces eruit?

De digitale bewonersavonden zijn bedoeld om u te informeren over het raamwerk voor de gebiedsvisie van Harculo en uw reactie (ideeën, aandachtspunten, vragen) op te halen. Komende weken wordt ook gesproken met andere stakeholders. En vinden enkele onderzoeken plaats. Zo kunnen we alle inbreng gebruiken om van het raamwerk naar de uitwerking van de gebiedsvisie te komen. We plannen in januari (2021) een terugkoppeling te geven op de uitgewerkte gebiedsvisie. 
In het begin van het nieuwe jaar (2021) willen we de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen.

Als ik een idee heb voor de oude gebouwen, waar kan ik dan terecht?

Uw ideeën voor herinvulling van de oude gebouwen kunt u mailen naar harculo@engie.com. Vermeld u daarbij ook uw contactgegevens. Wij zorgen dat uw ideeën bij BOEi terecht komen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het terrein van de IJsselcentrale.

Koelwaterhal

In de Koelwaterhal werd het water uit de IJssel gezuiverd voor het energieproces van de centrale. Kwartiermaker en kunstenaar Ronald A. Westerhuis: “Het eerste moment dat ik de koelwaterhal binnenstapte wist ik: dit is mijn plek, mijn magnus opus. De jarenlange ervaring als offshore supervisor en 20 jaar als beeldhouwer waren direct verbonden op deze plek vol energie. Het koelwatergebouw wordt een bron van positieve en schone energie, letterlijk en figuurlijk.